Viden om udbytte fra Leksand

Hermed en opsamling, som Thomas Johansson (satte Leksandmodellen i gang i Sverige) har lavet for udbyttet i det svenske. Thomas skriver:

Det finns inga riktiga forskningsstudier gjorda på effekterna av leksandsmodellen. Inte heller på skilsmässor och separationer.Däremot finns det en mängd utvärderingar, en del gjorda av forskningsinstitut. Här får I en presentation av utvärderingar och "forskningsliknande" studier:

1998 och 2000
Dalarnas Forskningsråd gör en studie på befintliga föräldragrupper, med föräldrars registrerade närvaro, intervjuer av all personal och alla föräldrar, dagliga utvärderingsblad, dagboksblad (en enkel utvärdering som gjordes av all personal och alla föräldrar efter varje träff). Studien år 2000 var en jämförande och viktig studie som visade att arbetssättet var riktigt. Efter det tog kommun och landsting beslut att detta skulle bli ordinarie arbetssätt och inte längre ha projektstatus.

2001
En barnmorska får i uppdrag av mödra- och barnhälsovården att göra en uppföljande enkät hur föräldrar under den fem år som gått har upplevt arbetssättet i grupper, med utbildning och ökat eget ansvar. Alla föräldrar fick enkäten och 3 av 4 svarade. I den enkäten var en av frågorna om man är kvar i sin ursprungliga relation, vilket de flesta var.

2004
Statens Folkhälsoinstitut fick i uppdrag av regeringen att ställa samman ett användbart material för alla som arbetar med föräldrastöd i Sverige. FHI kallade det för "Nya verktyg för föräldrar". Här beställde FHI statistik och lite annat underlag från mödra- och barnhälsovården när det gällde de tidigaste delarna i programmet  (fram t o m barnets ettårsdag) och från kommunen (där jag då jobbade som avdelningschef) efter ett års ålder.

2006
År 2006 gjordes en socialantropologisk studie där en forskare följde ett antal grupper under en längre tid och tittade på samspel, relationer mellan föräldrar, relationer mellan personal och mellan personal och föräldrar. 
2007
År 2007 gjorde Ingvar Nilsson den första socioekonomiska studien i landet i Leksand. Han tittade på förutsättningarna i kommunen, på de medel som tillställts familjearbetet (leksandsmodellen) och resultatet  som kommit hittills. Hans slutsats var: "Det borde vara omöjligt att nå så bra resultat med så små medel".

2007
Samma år gjorde kommunen en mindre studie i föräldragrupper för att ta reda på behovet av öppen förskola (som är en livsnerv och en förutsättning för det som i Sverige kallas familjecentraler. Här samordnar man barnmorska (jordemor) barnsjuksköterska (sundhetsplejerske?), socialarbetare och förskollärare i öppen  verksamhet.

Stiftelsen Skandia idéer för livet har sedan 2007 satsat på utvecklingen av en socioekonomisk kalkylmodell och verktyget sociala investeringsfonder. Nu satsar man på ett forskningsprojekt tillsammans med bl a Uppsala universitet, där verktyg tas fram för att kunna värdera effekter av goda förebyggande insatser och om sociala investeringsfonder kan bli lönsamma eller inte. 
Detta projekt startade förra våren, de första resultaten kom i december 2013 och forskningen kommer att pågå under hela 2014 och halva 2015. Här kan vi även retroaktivt kunna titta på t ex hur effektiv leksandsmodellen har varit. De flesta data finns för att detta skulle vara möjligt.

I Finland har man sedan 2005 satsat på ett liknande sätt som leksandsmodellen. Om jag inte är fel underrättade så ger regeringen pengar till kommuner och projekt som arbetar i den riktningen.

Angående fråga om skilsmässostatistik.
Den är svår på grund av att alla inte registrerar sitt förhållande. Viss statistik finns givetvis men inte all.
En barnmorska råkade vid ett tillfälle säga till en tidning att "man slutat skilja sig i Leksand". Det blev rabalder och Aftonbladet hade ett mittuppslag med "I Leksand varar kärleken livet ut". 
Även tv var där och filmade. Barnmorskan fick hård kritik av sina chefer och politiker, eftersom det inte var underbyggt med data och forskning. Hon gjorde en egen ovetenskaplig undersökning bland alla föräldrar som gått  igenom föräldrastödet under de senaste åren, fick ett gott gensvar trots den närgångna frågan. Resultatet visade att hennes magkänsla var riktig. Få hade separerat. Färre än tidigare år. Men det var fortfarande ingen studie som det går att hävda något vetenskapligt underlag för.