Forældreudbytte af Familieiværksætterne

Fonden for Socialt Ansvar har i samarbejde med KORA og kommunale aktører udviklet en evaluering for forældrenes udbytte af FIV. Det sker i form af to spørgeskemaer, som forældrene udfylder efter fødslen og i forbindelse  afslutningen af FIV forløbet.

Formål

Formålet med evalueringen er at indsamle viden om, hvordan forældrene selv oplever deres udbytte af forløbet. Forældrene er de helt centrale aktører, som forløbet retter sig imod, og det er afgørende vigtigt, at de selv oplever et udbytte af forløbet, hvis resultatet skal have effekt både på kort og lang sigt. Mange kommuner anvender i forvejen spørgeskema efter endt mødegang, som evaluerer på selve indholdet af mødegangen/processen. Derfor retter denne evaluering sig udelukkende imod forældrenes oplevelse af udbytte/resultatet.

Spørgeskemaerne

Spørgeskemaerne er bygget op, så forældrene forholder sig til en række udsagn. Svarkategorierne er en 5-trins skala fra meget enig til meget uenig og med smileys for at gøre besvarelsen lettere for forældrene (visuelt). I yderste højre kolonne er opstillet svarmuligheden ’Havde viden nok i forvejen/ Ikke relevant’. Denne kategori er til forældre, der i forvejen oplevede sig fuldt oplyste om et emne, f.eks. økonomi og jura, så de ikke sætter deres kryds i de negative smileys. De negative smileys skal bruges til forældre, der faktisk havde et behov for læring, men ikke fik det tilstrækkeligt opfyldt i forløbet. Formålet med yderste højre kolonne er altså at skille de to grupper ad, hvor der er meget forskellige årsager til, at Familieiværksætterne ikke har bidraget (Forældrene kunne i forvejen - Familieiværksætterne var ikke gode nok).   

Hvornår udfyldes det?

I konceptet besvarer forældrene spørgeskemaer to gange i forløbet: 1. gang vil være ca. 2.-3. mødegang efter fødslen og handler om graviditet, fødsel og den første tid som ny familie. 2. gang vil være ca. 2. sidste mødegang i forløbet. Dette da vi har vurderet, at forældrene kan være meget på afstand af forløbet ved sidste mødegang, da det på det typisk vil være op til ½ år siden, de sidst har mødtes. Flere kan desuden være faldet fra. Det sidste spørgeskema handler om barnets udvikling og trivsel samt parforholdet. Begge spørgeskemaer indeholder spørgsmål om netværksdannelse og overordnet udbytte. Hver kommune indarbejder konceptet i forbindelse med de bestemte mødegange, som bedst passer for dem inden for disse rammer.

Hvem udfylder?

Både mor og far udfylder et spørgeskema.

Forældrene er anonyme i undersøgelsen og må ikke kunne genkendes i afrapporteringer.

Baggrund

Netværket af deltagende kommuner i Familieiværksætterne har ønsket et fælles evalueringskoncept til forældrene. Formålet hermed er at stille et evalueringskoncept til rådighed for de kommuner, der ønsker det. Et fælles koncept kan samtidig højne robustheden af en undersøgelse, idet rigtig mange svarpersoner deltager, og det giver os mulighed for at sammenligne og erfaringsudveksle på baggrund af resultaterne. En arbejdsgruppe har været nedsat med repræsentanter fra 5 kommuner og udarbejdet et forslag til evaluering bestående af spørgeskemaer til de deltagende forældre.