Forældreudbytte af Familieiværksætterne

Fonden for Socialt Ansvar har i samarbejde med VIVE og kommunale aktører udviklet en evaluering for forældrenes udbytte af FIV. Det sker i form af to spørgeskemaer, som forældrene udfylder efter fødslen og i forbindelse  afslutningen af FIV forløbet.

Formål

Formålet med evalueringen er at indsamle viden om, hvordan forældrene selv oplever deres udbytte af forløbet. Forældrene er de helt centrale aktører, som forløbet retter sig imod, og det er afgørende vigtigt, at de selv oplever et udbytte af forløbet, hvis resultatet skal have effekt både på kort og lang sigt. Mange kommuner anvender i forvejen spørgeskema efter endt mødegang, som evaluerer på selve indholdet af mødegangen/processen. Derfor retter denne evaluering sig udelukkende imod forældrenes oplevelse af udbytte/resultatet.

Spørgeskemaerne

Spørgeskemaerne er bygget op, så forældrene forholder sig til en række udsagn. Svarkategorierne er en 5-trins skala fra meget enig til meget uenig og med smileys for at gøre besvarelsen visuelle.   

Hvornår udfyldes det?

I konceptet besvarer forældrene spørgeskemaer to gange i forløbet: 1. gang er efter fødslen og handler om graviditet, fødsel og den første tid som ny familie. 2. gang er ved afslutning af forløbet.  Det sidste spørgeskema handler om barnets udvikling og trivsel samt parforholdet. Begge spørgeskemaer indeholder spørgsmål om netværksdannelse og overordnet udbytte. 

Hvem udfylder?

Både mor og far udfylder et spørgeskema.

Forældrene er anonyme i undersøgelsen og må ikke kunne genkendes i afrapporteringer.

Baggrund

Netværket af deltagende kommuner i Familieiværksætterne har ønsket et fælles evalueringskoncept til forældrene. Formålet hermed er at stille et evalueringskoncept til rådighed for de kommuner, der ønsker det. Et fælles koncept kan samtidig højne robustheden af en undersøgelse, idet rigtig mange svarpersoner deltager, og det giver os mulighed for at sammenligne og erfaringsudveksle på baggrund af resultaterne. En arbejdsgruppe har været nedsat med repræsentanter fra 5 kommuner og udarbejdet et forslag til evaluering bestående af spørgeskemaer til de deltagende forældre.