Familieiværksætterne

Familieiværksætterne er en tidlig, forebyggende indsats, for alle 1. gangs forældre med det formål, at styrke forældreskabet gennem et tværgående og familierettet fokus. Det handler både om at give førstegangsforældre kompetencer gennem dialogbaseret forløb og om at etablere netværk blandt førstegangsforældre. Det hele til gavn for familiens sammenhængskraft og for barnets sproglige, motoriske og personlige udvikling.

Derfor - styrkelse af familien

Der er mange gode grunde til at styrke familien gennem en tidligt, forbyggende indsats.

Det handler især om at undgå ”Udenforskab” samt bidrage til at bevare en god familierelation. Statistikken taler i den sammenhæng sit tydelige sprog: 26.000 børn mellem 0-16 år oplevede i 2014 at deres forældre flyttede fra hinanden. De fleste børn er mellem 1 og 2 år (hvilket er en sårbar periode), når det sker. Dertil kommer at 37 % af alle hjemmeboende 16-årige ikke bor sammen med deres mor eller far.

Læring og parathed hertil er en anden vigtig faktor i FIV. En god og tryg barndom giver de bedste forudsætninger for, at barnet er parat til læring. Tallene taler deres eget, triste sprog: Hver femte unge kommer ikke videre i uddannelsessystemet efter 10. klasse. 7-8 pct. gennemfører ikke 9. klasses afgangsprøve. Og skolereformen stiller stadigt større krav til forældreopbakning i hjemmet og forældresamarbejde på tværs af familierne.

Der er således flere grunde til at styrke forældrene i deres rolle som forældre, og endnu bedre grund til at forebygge eventuelt senere udsathed gennem en god begyndelse. Går det skævt er omkostningen for det enkelte barn er enorm, og de samfundsøkonomiske omkostninger ved et ”tabt” barn er voldsomme set over et helt livsforløb.

Derfor - styrkelse af sammenhæng i tilbud og indsatser

Nybagte familier skal opleve fødestedets og Sundhedsplejens tilbud og indsatser som et sammenhængende forløb, så disse tilbud og indsatser spiller sammen. Gør de det oplever familierne sammenhæng, og at der bygges videre på de enkelte faggruppers tilbud.

Derfor lægges der i Familieiværksætterne stor vægt på, at FIV har et forældrefokus, således at forløbet opleves forældrelogisk og ikke system- og strukturlogisk. Det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde betyder, at parret mødes af ensartet og underbygget vejledning om deres barns trivsel både af fødested og kommune, fordi de to taler ud fra samme referenceramme. Det løfter i høj grad kvaliteten i ydelserne til gavn for familierne.

Samarbejdet får sin værdi og styrke, når hver fagperson ser og oplever, at der gevinst ved samarbejdet, og de oplever at der er brug for deres viden samt ser, at sammen løfter man opgaverne langt bedre end hver for sig.

Ejerskabet til dette skabes ved at være involveret allerede på planlægningsniveauet for nye tiltag og dermed får skabt lyst til at hjælpe hinanden med særlige udfordringer.

Et sådant forældrefokus – hvor de enkelte faggrupper spiller sammen og får 2+2 til at blive 5 – er også af stor betydning for at kunne løfte familier i en udsat position til mindre udsathed. Det lykkes blandt andet gennem en tidlig opmærksomhed på eventuelle udfordringer for familien. Med tidligt kendskab kan forebyggelsen gøres langt mindre indgribende og for færre midler.

Konceptets indhold

Med baggrund i blandt foranstående bygger FIV derfor på en helhedsorienteret og tværfaglig- tværsektoriel indsats mellem forskellige faggrupper og professioner fra region, kommune og den private sektor. På den led bliver alle væsentlige aspekter af økonomiske, juridiske, sociale, sundhedsfaglige, børnepsykologiske og familiemæssige forhold dækket ind.

Forældre får og arbejder med en samlet og integreret viden om de forhold, de som familie med værdi kan forholde sig og agere i forhold til. Herunder forskellige tilbud og de muligheder, der er for støtte i de sårbare og tidlige stadier af familielivet.

Det handler om at give forældre handlekompetencer, der kan hjælpe til kvalitet og tryghed i forældreskabet og parforholdet og som, vigtigst af alt, bidrager til barnets sunde udvikling og trivsel.

Det sker gennem en nytænkende velfærdsløsning med tre centrale fokusområder:

  • Tidlig forebyggende indsats med fokus på at kunne sætte særlig ind, der hvor familien er udfordret eller i en udsat livssituation.
  • Et helhedsorienteret og tværsektorielt tilbud med fokus på både økonomiske, juridiske, sociale, sundhedsfaglige, børnepsykologiske, parforhold- og familiemæssige forhold.
  • En kommunal investering i forebyggelse og dermed færre udgifter på behandling. Flere kommuner forankrer FIV i driften gennem økonomisk prioritering og omlægning af arbejdsgange.